Điều khoản mở về tỷ lệ bỏ phiếu, coi chừng phạm luật

Đăng 17/05/2018 bởi Admin

Tại không ít doanh nghiệp, nhất là công ty đại chúng chưa niêm yết, các điều khoản tại Luật Doanh nghiệp liên quan đến tỷ lệ bỏ phiếu, tỷ lệ so sánh về giá trị các giao dịch theo thẩm quyền của hội đồng quản trị đang được hiểu theo những cách khác nhau.

 

Nhiều vấn đề của ĐHCĐ phải được thông qua bởi ít nhất 65% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự, không được thấp hơn

Nới quyền quyết các giao dịch cho hội đồng quản trị?

Theo quy định tại Điều 162, Luật Doanh nghiệp 2014, hội đồng quản trị được quyền quyết đối với các giao dịch, đầu tư có giá trị dưới 35% tổng giá trị tài sản doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất hoặc một tỷ lệ nhỏ hơn quy định tại điều lệ công ty.

Các giao dịch không thuộc trường hợp này phải được đại hội đồng cổ đông thông qua. Trường hợp giao dịch với bên có liên quan, giao dịch được chấp thuận khi có 65% số cổ phần có quyền biểu quyết còn lại thông qua, trừ trường hợp điều lệ công ty quy định một tỷ lệ khác.

Ở nội dung này, các công ty đại chúng hiện nay đa số đang hành xử như sau: hàng năm, doanh nghiệp thực hiện xin ý kiến đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho hội đồng quản trị được giao dịch các hợp đồng có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% giá trị tài sản trên báo cáo tài chính kiểm toán năm gần nhất (có doanh nghiệp giới hạn tỷ lệ chặn trên, có doanh nghiệp xin mở 100% quyền cho hội đồng quản trị).

Việc ủy quyền sẽ giúp doanh nghiệp tiết kiệm được chi phí phát sinh, thời gian cho mỗi lần có giao dịch có giá trị lớn. Cách xin ủy quyền này cũng đặc biệt cần thiết cho những doanh nghiệp có sự thay đổi về quy mô tài sản, nguồn vốn, ví dụ trường hợp doanh nghiệp có tăng vốn trong năm tài chính, nhưng đòi hỏi doanh nghiệp phải minh bạch thông tin và cổ đông phải có cơ chế giám sát sau đó.

Tuy nhiên, có doanh nghiệp xin điều chỉnh luôn tỷ lệ giới hạn giá trị hợp đồng giao dịch trên tổng giá trị tài sản tính trên báo cáo tài chính năm gần nhất trong điều lệ công ty. Một doanh nghiệp chia sẻ, vì chưa niêm yết nên doanh nghiệp đề xuất điều chỉnh điều lệ, cho phép hội đồng quản trị được chủ động giao dịch các hợp đồng có giá trị bằng hoặc nhỏ hơn 50% tổng tài sản trên báo cáo tài chính năm gần nhất.

Trao đổi với phóng viên Báo Đầu tư Chứng khoán, ông Lê Công Điền, Vụ trưởng Vụ Giám sát Công ty đại chúng, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết, Điều 162, Luật Doanh nghiệp cho phép doanh nghiệp quy định một tỷ lệ khác về giá trị giao dịch trên tổng tài sản doanh nghiệp tính trên báo cáo tài chính gần nhất, nhưng là tỷ lệ nhỏ hơn, chứ không phải tỷ lệ khác bất kỳ.

“Do đó, nếu doanh nghiệp cho phép hội đồng quản trị được quyền quyết một tỷ lệ cao hơn là trái với Luật Doanh nghiệp”, ông Điền nói.

Tỷ lệ bỏ phiếu thông qua: Tối thiểu hay tối đa?

Điều 144, Luật Doanh nghiệp quy định về điều kiện thông qua các vấn đề của đại hội đồng cổ đông, trong đó các nội dung về loại cổ phần, tổng số cổ phần từng loại; ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh, cơ cấu tổ chức quản lý công ty, dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, hoặc tỷ lệ, giá trị khác nhỏ hơn do Điều lệ công ty quy định; tổ chức lại, giải thể công ty; hoặc các vấn đề khác do điều lệ công ty quy định phải được thông qua bởi ít nhất 65% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự. Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

Luật Doanh nghiệp quy định như vậy, nhưng một số doanh nghiệp cho rằng, vì là công ty đại chúng với sở hữu cổ đông loãng, nên doanh nghiệp đề xuất sửa điều lệ công ty theo hướng tỷ lệ số cổ phần thông qua với mọi nội dung đều là 51% số cổ phần có quyền biểu quyết.

“So với Luật Doanh nghiệp cũ, Luật Doanh nghiệp năm 2014 được sửa đổi nhiều nội dung theo hướng bảo vệ quyền lợi của cổ đông nhỏ lẻ hơn. Nếu như doanh nghiệp tự ý đưa ra một tỷ lệ khác nhằm đảm bảo thuận lợi cho hội đồng quản trị, vượt quá quy định của Luật Doanh nghiệp 2015, thì Luật không còn ý nghĩa. Các tỷ lệ khác đều đã có quy định rõ về việc tỷ lệ tối thiểu hoặc tối đa, nên điều lệ doanh nghiệp chỉ được quyền điều chỉnh trên cơ sở mức tối thiểu, tối đa đó. Những quy định trái với giới hạn này đều được coi là trái luật”, giám đốc một công ty luật nói.

Theo Tin nhanh chứng khoán

Xem thêm: Ngẫm về những án phạt trên thị trường chứng khoán

Bài viết liên quan